بیوگرافی


سلام

من مسلم خسروی زارگز دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران  و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند هستم. اینجانب دارای سابقه اجرایی شش ساله در دستگاههای اجرایی استان بوده که مهمترین آنها مسئولیت کارشناس گروه فرهنگی اجتماعی و مسئول ستاد خبری اداره کل بازرسی استان خراسان جنوبی است. من از سال ۱۳۸۶ علاوه بر تدریس در تمام دانشگاههای استان، چندین مقاله علمی- پژوهشی و  سخنرانی در همایش های علمی داخلی و بین­المللی ارائه نموده ام.


468 ad